Інформаційний проект "СОВА"
Понедельник, 22.04.2019, 13:43
» Меню сайта
» Інформація
 • Оплата
 • Умови
 • Готові роботи
 • Карта сайту
 • ppppp
  » Пошук
  » Статті
 • Дипломні та курсові роботи на замовлення. За та проти!
 • Як правильно написати дипломну роботу
 • Дипломна робота на тему:“Аналіз фінансової звітності підприємства”


  Дипломна робота на тему:"Аналіз фінансової звітності підприємства”

  Вступ
  Розділ 1. Фінансова звітність:призначення, склад та аналітичні можливост
  1.1. Місце звітності в системі управління підприємством
  1.2. Склад бухгалтерської звітності
  Розділ 2. Фінансова звітність: методии і прийоми аналізу
  2.1. Аналіз форм звітності та їх взаємозв’язок
  2.2. Методика експрес-аналізу фінансової звітності
  2.3. Аналіз фінансово-господарськоїдіяльності підприємства
  Розділ 3. Аналіз фінансової звітності підприємства
  3.1. Аналіз майнового стану підприємства
  3.2. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості
  3.3. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства
  Список використаної літератури
  Додатки

  Кількість сторінок 43. Вартість замовлення роботи 30 грн

  1.1. Місце звітності в системі управління підприємством

  Всі підприємства будь-якої форми власності зобов’язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність, яка є кінцевим етапом облікового процесу. Бухгалтерська (фінансова) звітність у встановлених формах містить систему достовірних відомостей про реалізацію продукції, робіт та послуг, про витрати на їх виробництво, про майновий і фінансовий стан підприємства, про результати його господарської діяльності.
  Бухгалтерська звітність є найкращим джерелом інформації для прийняття управлінських рішень в області планування. За даними звітності керівник звітує перед трудовим колективом, засновником (власником), відповідними структурами управління (фінансові органи, банки) та іншими зацікавленими організаціями.
  Ведення обліку, звітності і аналізу є об’єктивною необхідністю виробничого процесу.
  Система управлінського обліку поділяється на фінансовий та виробничий облік (облік витрат). Інформація накопичена, оброблена і систематизована виробничим обліком, призначена для внутрішнього використання в процесі планування, контролю та аналізу діяльності підприємства. Ця інформація є комерційною таємницею.
  Фінансовий облік — частина облікової інформації, в якій включено відомості про фінансовий стан та господарську діяльність підприємства. Ці дані узагальнюються в документах фінансової звітності, основними формами якої є баланс і звіт про фінансові результати. Ця інформація призначена не тільки для внутрішнього, але й для зовнішнього, по відношенню до підприємтсва, використання.
  Звітність підприємства розглядається як метод узагальнення даних фінансового обліку і як інформаційна ланка між підприємством та суспільством.
  Фінансовий облік ведеться на основі розроблених спеціальних вимог та стандартів, на основі яких повинна бути складена фінансова звітність, а також форми і показники, які складаються, групуються і розраховуються на основі встановлених параметрів.
  В останні роки все більше при складанні фінансової (бухгалтерської) звітності посилюється відповідність її до міжнародних стандартів.
  Бухгалтерська звітність - важливий інструмент управління. Вона використовується для встановлення реальних активів підприємства, ступені їх ліквідності, оцінки платоспроможності та життєздатності підприємства, розробки в необхідних випадках власних заходів фінансового оздоровлення (санації) підприємства.
  Складання звітності покладається на використання ряду нормативних документів:
  Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi: Затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1993 року №250, з врахуванням змiн та доповнень, внесених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 1993 року №509, вiд 24 вересня 1993 року №804, вiд 21 березня 1994 року №175 та вiд 26 квiтня 1995 року №307 i вiд 14 серпня 1996 року №951.
  Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97) // Галицькі контракти. - 1997 рік. - №13 - с.126-202.
  Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97) // Галицькі контракти. - 1996 рік. - №13 - с.47-50.
  Вказiвками щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 травня 1993року №25, з врахуванням змiн та доповнень, внесених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 9 серпня 1993 року №55 (п.1.5), вiд 14 жовтня 1993 року №78, вiд 25 березня 1994 року №29 та вiд 10 травня 1995 року №68 i вiд 23 сiчня 1996 року №13, та вiд 19 листопада 1996 р. №244.
  Складанню річного звіту, передує обов’язкова інвентаризація фактичної наявності майна, грошових коштів, незавершеного виробництва і розрахунків, принципи якої і механізми урегулювання різниць (надлишків і недостач) відображені в Інструкції по інвентаризації, затверженої наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69.
  Бухгалтерський звіт вкючає три типові форми (форма № 1, № 2, № 3), які складаються всіми господарськими суб’єктами (крім банків) незалежно від виду діяльності, та форми власності. Міністерства та відомства України за згодою з Мінфіном і Мінстатом можуть затвердити спеціалізовані форми бухгалтерської звітності і вказівки по їх заповненню.
  Виправлення помилок за минулий рік, проводяться в тому місяці звітного року, в якому вони були виявлені, і на зміну початкового сальдо не впливає.
  При формуванні показників фінансового звіту враховуються вимоги зовнішніх користувачів звітної інформації (інвесторів, кредиторів), податкових і фінансових органів, банків, а також міжнародні стандарти та система національних рахунків.

  » Пошук
  » Партнерство\Вакансії
 • Вакансії
 • Умови для виконавців
 • Агент
 • Дилер
 • Співпраця з агентствами
 • »
 • Copyright MyCorp © 2019